Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Ngày: 18/01/2018 | Lượt xem: 1216

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân..

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đã được Bộ tài nguyên và môi trường cấp phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý các loại CTNH cho các chủ nguồn thải, xác nhận Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân xử lý  chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt thông thường bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Giấy phép Xử Lý CTNH-Minh Tân.pdf

share