Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

Ngày: 03/04/2018 | Lượt xem: 643

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN PHÚ HƯNG - NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI MINH TÂN.

 

 

Đăng kí hoạt động chi nhánh Minh Tân

 

share