Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng

Ngoài mặt bằng rộng 16 ha và cơ sở hạ tầng, Nhà máy Minh Tân tiến hành đầu tư các thiết bị xử lý hiện đại để đạt các tiêu chí sau:

  Phân loại triệt để rác thải hữu cơ, sản xuất phân bón nhằm giảm thể tích và khối lượng rác thải quay trở lại bãi chôn lấp

  Tận thu các sản phẩm có thể tái sử dụng, sản xuất ra các vật liệu tái sinh, đem lại lợi ích cho xã hội, giảm ô nhiễm môi trường

  Cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại bằng quy trình khép kin từ việc thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để chất thải nguy hại trên các dây truyền xử lý hiện đại

  Giám sát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra cuối cùng của tất cả các loại chất thải

  Luôn luôn cải tiến công nghệ , nâng cao năng lực xử lý đáp ứng những yêu cầu khó nhất từ phía khách hàng

Bảng xác định qui mô công suất của nhà máy:

 

CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ CÔNG SUẤT TỐI ĐA (tấn/ngày)
Xử lý rác thải sinh hoạt 50
Xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại, tái chế 250
Xử lý tái chế 200
Tổng 500

Nhà máy xử lý chất thải rắn Minh Tân, huyện Thủy Nguyên

 

share